EITCA Akadeemia tingimused

I. Üldsätted

§1

Järgmised tingimused (edaspidi T&C) määratlevad EITCA Akadeemia korraldamist käsitlevad ametlikud eeskirjad - Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise EITC ja Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Akadeemia EITCA programmide (edaspidi EITC) rakendamine EITCA programmid vastavalt - sealhulgas osalemise, tasumise ning EITC/EITCA Akadeemia Atesteerimisprogrammis osaleja (edaspidi osaleja) õigused ja kohustused.

II. EITCA Akadeemia organisatsioon

§2

EITCA Akadeemiat korraldab ja viib ellu Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Instituut (EITCI Instituut), mis tegutseb Belgias registreeritud mittetulundusühingu ASBL (Association Sans But Lucratif, st. Kasumitaotluseta ühing) juriidilisel kujul. EITCI Instituut on asutatud 2008. aastal vastavalt Belgia seaduse III jaotise sätetele, andes juriidilise isiku staatuse mittetulundusühingutele ja üldkasutatavatele ettevõtetele. Instituudi peakontor asub Belgias aadressil Avenue des Saisons 100-102, 1050 Brüssel. EITCA Akadeemiat rakendatakse vastavalt EITCI Instituudi metoodilistele, tehnilistele ja programmijuhistele, mis tegutseb ka EITCA Akadeemia EITC/EITCA programmide atesteerimisorganina.

§3

EITCA Akadeemia rakendamise organisatsioonilist järelevalvet teostab EITCA Akadeemia direktor.

§4

EITCI Instituut vastutab didaktiliste ja eksamiprotsesside juurutamise eest vastavalt atesteerimisraamistikele, EITCA Akadeemia sekretäri büroo haldamise ning e-õppe ja kaugeksamite IT-süsteemide haldamise eest. EITCA Akadeemia sekretäri büroot juhendab otse EITCA Akadeemia direktor. Kõiki EITCA Akadeemia piirkondlikke ja riiklikke väljaandeid juhendab ka EITCA Akadeemia direktor.

§5

1. EITCA Akadeemia rakendamise sisulist järelevalvet teostavad EITCI Instituudi didaktilised meeskonnad ja partnerid (sealhulgas EITCI Instituudi liikmed, samuti partnerite ettevõtete ja ülikoolide eksperdid või didaktilised töötajad), kes vastutavad individuaalse programmi üle. alad.
2. Välist järelevalvet EITCA Akadeemia rakenduskvaliteedi üle ja selle vastavust EITC/EITCA programmidele teostab EITCI Instituudi programmikomitee, mis määratleb ja kinnitab EITC/EITCA sertifikaadi programmi ja sisulise sisu, samuti juhised. õppekavade ja eksamite jaoks.

III. Haridusprotsess

§6

EITCA Akadeemia viiakse läbi mittestatsionaarse, kaugdidaktilise ja eksamiprotsessina spetsiaalsetes e-õppe ja sertifitseerimise platvormides vastavalt EITC/EITCA programmi juhistele. Nii didaktiline protsess kui ka eksamid toimuvad täies mahus Interneti kaudu.

§7

EITCA Akadeemia võimaldab osalemist nii üksikutes EITC atesteerimisprogrammides (edaspidi EITC programmid) kui ka EITCA akadeemiate EITC atesteerimisprogrammides, mis koosnevad etteantud EITC programmide paikselt olulistest komplektidest, mis hõlmavad konkreetse EITCA Akadeemia programm.

§8

EITC ja EITCA Akadeemia programmide üksikasjalik teave ja õppekava, sisu ulatus on avaldatud EITCI Instituudi ja EITCA Akadeemia veebisaitidel ning neid võidakse muuta, et kajastada hariduse kvaliteedi pidevat paranemist ja võimaldada muudatuste praegust kohandamist. EITC/EITCA programmi juhiste punkt EITCI Instituut tutvustas infotehnoloogiate ja vastavate sertifitseerimise õppekavade pideva arendamise tulemusel.

§9

Didaktiline protsess viiakse läbi veebis e-õppe platvormil kui igale osalejale isikupärastatud asünkroonne protseduur, mis võimaldab registreeruda igal kalendriaasta ajal, ning isikupärastatud ja paindlik õppekava, mis on kohandatud osaleja nõudmistele ja võimetele.

§10

Kõigi EITC programmide didaktiline protsess viiakse läbi veebipõhiste loengute, harjutuste ja laboritundidena programmi õppekavas määratletud mahus.

§11

EITCA Akadeemia didaktilise protsessi osana on osalisel juurdepääs õppekava ulatuses veebipõhistele didaktilistele konsultatsioonidele. Vastavad eksperdid ja koolitajad viivad konsultatsioone läbi eemalt.

§12

1. Kõigi EITC programmide lõpuleviimine eeldab lõpueksami edukat sooritamist 60% täpsustatud miinimumtasemel vastavalt EITC programmile ja EITCI Instituudi juhistele. Iga EITC programmi lõpueksam on vormis, mida saab kaugvaliku teel teha valikvastustega testina, mis viiakse täielikult läbi veebis sertifitseerimisplatvormis.
2. EITCA Akadeemia programmi lõpuleviimine sõltub kõigi EITCA akadeemiat moodustavate EITC programmide edukast lõpuleviimisest.

§13

Iga EITC programmi lõpueksami sooritamiseks nõutavate teadmiste ja pädevuste ulatus vastab vastava õppekava sisulisele sisule ja selle määratleb didaktiline meeskond, kellele kuulub EITC Instituudi programmi juhend vastavalt konkreetsele EITC programmile. ning konsulteerides EITCA Akadeemia direktoriga.

§14

1. Juhul, kui mõne EITC programmi lõpueksami minimaalse läbimisläve saavutamisel ei õnnestu, lubatakse osalisel sooritada eksamil tehtud eksam tasuta.
2. Kui teise eksami sooritamise katse tulemuseks on ka ebaõnnestumine, võib osaleja teha järgmised katsed EITCA akadeemia direktori individuaalse otsuse alusel. EITCI Instituut jätab endale õiguse võtta osalejalt tasu eksami iga täiendava lähenemise eest (peale teist katset) vastavalt kehtivatele eeskirjadele, kuid EITCA Akadeemia direktori positiivse otsuse korral on võimalik osaleja vabastada lisatasud eksamilähenemise eest.
3. Osalejatel on õigus EITC programmi lõpueksamile ka ühe tasuta täiendava korrigeeriva lähenemise korral, kui nad pole saadud tulemusega rahul, tingimusel et eksam on juba esimesel katsel sooritatud. Sel juhul võetakse arvesse mõlemast tulemusest kõrgemat.

§15

Pärast EITC programmi või EITCA akadeemia (sõltuvalt osalemisvariandist) edukat läbimist ja EITC/EITCA programmi lõpuleviimise vorminõuete täitmist hangib osaleja järgmised dokumendid:
- EITC sertifikaat juhuks, kui osaleja registreeritakse ainult vastavasse EITC programmi, mille on digitaalselt välja andnud Brüsseli EITCI instituut (koos täiendava dokumentatsiooniga).
- EITCA sertifikaat koos kõigi kaasasolevate EITC sertifikaatidega juhuks, kui osaleja registreeritakse EITCA akadeemia programmi, mille on välja andnud Brüsseli EITCI instituut digitaalselt (koos lisadokumentatsiooniga).
Väljaantud EITC/EITCA sertifikaatide veebipõhisele valideerimisele ja kontrollimisele viidatakse paragrahvis 27.

IV. Registreerimise ja maksmise reeglid

§16

EITCA Akadeemia osalemisele registreerimine toimub pidevalt. Kasutatavate e-õppeplatvormide asünkroonse ja isikupärase olemuse tõttu saab programmidesse registreeruda igal kalendriaasta ajal.

§17

1. EITC/EITCA Akadeemia atesteerimisprogrammidesse registreerumine toimub elektroonilise registreerimisega EITCA Akadeemia veebisaidil ja arveldatakse valitud EITC või EITCA Akadeemia programmide osalustasu maksmisega.
2. Sertifitseerimisprotsessi jaoks vajalikud ülejäänud osaleja isikuandmed, sealhulgas identifitseerimis-, aadressi- ja arveldusandmed, tuleb edastada registreerumise hilisemas etapis (tasu maksmise ajal).
3. Nii lõikes 1 nimetatud registreerimise kui ka lõikes 2 nimetatud sertifitseerimisprogrammi tellimisega registreerimise ajal edastab osaleja oma tegelikud isikuandmed ja arveldusandmed.

§18

EITC/EITCA programmides osalemise tasud avaldatakse EITCA Akadeemia veebisaitidel.

§19

1. Lubatud on järgmised tasude maksmise viisid:
a) Veebimakse võrgumakseteenuste pakkujate (sealhulgas krediit-/deebetkaardid, e-rahakotid ja muud valitud ülemaailmsed ja kohalikud elektroonilised makseviisid, sõltuvalt teenusepakkuja ja piirkonna praeguse saadavuse kaudu) koostööd tegevate pakkujate kaudu.
b) Pangaülekanne EITCI Instituudi pangakontole, nagu on avaldatud EITCA Akadeemia veebisaitidel.
2. Lõike 1 punktis a nimetatud juhul saab makse arveldada vahetult pärast registreerimist või registreerimisega, kasutades ühte olemasolevatest viisidest. Sel juhul tehakse maksed tavaliselt mõne sekundi jooksul pärast nende algust.
3. Lõike 1 punktis b nimetatud juhul loetakse makse tasunuks pärast raha laekumist EITCI Instituudi pangakontole. Makse korrektseks tuvastamiseks on ülekandepealkirjas oluline esitada nii osaleja täielik nimi kui ka valitud EITC/EITCA programmide kood vastavalt saadetud juhistele.
4. EITCI Instituut jätab endale õiguse teha lisaks lõikes 1 nimetatutele kättesaadavaks ka muud makseviisid.
5. Teave kõigi praegu saadaolevate makseviiside kohta on avaldatud EITCA Akadeemia veebisaitidel.
6. Väliste tarnijate pakutavad makseviiside üksikasjalikud kasutustingimused on täpsustatud nende tarnijate vastavates tingimustes. Lingid nendele tingimustele leiate EITCA Akadeemia veebisaidilt. Nende makseviiside kasutamine tähendab ülalnimetatud tingimustega nõustumist. EITCI Instituut ei vastuta väliste tarnijate poolt makseprotsessi täitmise eest.

§20

1. Makse arveldamine võrdub osaleja ja EITCI Instituudi vahelise elektroonilise lepingu sõlmimisega valitud sertifitseerimisteenuse/-teenuste osutamiseks (edaspidi osalusleping) vastavalt pakutavate teenuste kirjeldusele EITCA Akadeemia veebisaidid ja käesoleva T&C sätted ning see tähendab EITCA Akadeemia osaleja staatuse saamist.
2. Juhul kui osaleja ise makse ei arvelda või kui osaleja on osalemistasudest vabastatud, sõlmitakse osalemisleping elektroonilisel kujul hetkel, mil osaleja tellib vastavad sertifitseerimisprogrammid, millest on tasud vabastatud.
3. Osalemislepingu sõlmimine võib toimuda ka muul viisil (sealhulgas kirjalikul kujul), kui sellise võimaluse pakub EITCI Instituut, või poolte kokkuleppel.
4. EITCI Instituut pakub oma poliitika kohaselt subsiidiume, mis vabastatakse EITC/EITCA sertifitseerimisprogrammide raames täies mahus tasudest puuetega inimestele, kolmanda astme koolinoortele ja madala sotsiaalmajandusliku staatusega inimestele paljudes vähe arenenud riikides (sealhulgas Süüria) , Palestiina ala, Haiti, Jeemen, Gambia, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Etioopia, Tansaania, Mosambiik). Lisaks võib EITCI Instituut pakkuda EITC või EITCA Akadeemia sertifikaatide edendamiseks subsiidiume, mida antakse osalise lõivusummana. Eelmisel juhul kvalifitseeritakse subsideeritud lõivudest vabastamise korral osalise staatuse deklareerimisega, millele võib järgneda EITCI Instituudi tõendavate dokumentide kontroll. Viimasel juhul soodustatakse subsideeritud osaliste lõivude vähendamist EITCI subsiidiumikoodide levitamise kaudu, mis annavad õiguse asjakohasele lõivude vähendamisele EITC/EITCA sertifitseerimise tellimuse kassas, mis kehtib kõikidele osalejatele kogu maailmas. EITCI Instituudi poolt vastavate sertifitseerimistasude vähendamisel antud subsiidiumide eraldamine on ainuüksi EITCI Instituudi äranägemisel ja piiratud selle tegevusvõimega. EITCI Instituut jätab endale õiguse subsideeritud sertifikaatide rakendamist piirata või peatada.

§21

1. Täielik juurdepääs ostetud EITCA akadeemiatele/EITC kursustele e-õppe platvormil aktiveeritakse pärast makse arveldamist (pärast osaluslepingu sõlmimist).
2. Tellitud EITCA Akadeemia/EITC programmi osaleja poolt e-õppe platvormil sisselogimise esimene sündmus loetakse teenuse tegeliku osutamise alguseks.

§22

Kui ostja ja osaleja on erinevad osapooled või kui ostjaks on ettevõte või asutus, tuleks tellimuse vormistamise vormi osas arveteabe osas esitada arve jaoks piisavad andmed ostja kohta.

V. Osaleja õigused ja kohustused ning osalemiseeskirjad

§23

Osavõtjal on õigus:
1. Juurdepääs EITCA Akadeemia e-õppe platvormidele ostetud EITC/EITCA sertifitseerimisprogrammidele.
2. Juurdepääs programmis kirjeldatud asjakohasele atesteerimise õppekavale ja osalemine lõpueksamitel.
3. Kasutage kolmandate osapoolte kaasasolevat arvutitarkvara, mis on ette nähtud valikulisteks harjutusteks (laborid) ja praktilisteks harjutusteks, vastavates õppekavades määratletud ulatuses. Kõik EITC sertifitseerimisprogrammid on nende õppekavades määratletud nii, et tagatakse juurdepääs välisele tarkvarale, mis võimaldab sertifitseerimisprogrammiga seotud valikulist praktikat. See juurdepääs hõlmab kas osaleja tasulist või tasuta, kuid tähtajaliselt tasuta avatud lähtekoodiga tarkvara prooviversioone. Välise tarkvara kasutamine ei ole ühegi asjakohase EITC sertifitseerimisprogrammi lõpuleviimiseks vajalik. Kõik EITCA Akadeemia asendajad EITC atesteerimisprogrammid peaksid olema täielikult läbitud, tuginedes teadmiste ulatusele, mis on määratletud vastavas õppekavas ja millele on viidatud didaktilistes materjalides. Välise tarkvara roll on vaid osaleja praktika valikuline arendamine, mis saavutatakse vastava tarkvara tasuliste kommertsversioonide või tähtajaliste prooviversioonide kasutamisel või asjakohastel juhtudel ka tasuta avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamisel. . Osaleja võib lisaks valida välja oma praktika, kasutades asjakohast välist tarkvara koos vastava EITC sertifitseerimisprogrammi harjutuste (laboratooriumide) programmitundidega, mis võimaldavad mahutada tarkvara tasulisi ärilisi või tähtajalisi prooviversioone või asjakohastel juhtudel tasuta avatud lähtekoodiga tarkvara, kuid see ulatub rakendatud sertifitseerimisprotseduurist kaugemale.
4. Kasutage registreerunud kursuste õppekavade osas veebikonsultatsioone, mida pakuvad asjatundlike programmide eest vastutavad ekspertide ja didaktiliste meeskondade esindajad.
5. Pärast registreerunud EITC/EITCA atesteerimisprogrammide edukat läbimist ja käesolevas juhendis esitatud ametlike tingimuste täitmist võtke vastu §-s 15 nimetatud dokumendid.
6. Osaleda EITC sertifikaatide ja EITCA Akadeemia programmides osalejatele mõeldud kaasrahastamise ning toetuste, kampaaniate ja konkursside erialgatuses.

§24

Osaleja on kohustatud:
1. Lahendage kõigi registreerunud atesteerimisprogrammide kaugeksamid ise, rakendades §-s 31 nimetatud karistusi.
2. Järgige käesoleva KTK muid sätteid.

§25

1. Osaleja nõustub oma isikuandmete töötlemisega EITCI Instituudis, st sertifitseerimisasutuses/sertifitseerimisasutuses (Euroopa Infotehnoloogia Sertifitseerimise Instituut EITCI ASBL, registreeritud Brüsselis, Belgias) teenuse osutamise eesmärgil, samuti jagades neid andmeid EITCA Akadeemia juurutamises osalevate partneritega EITCA Akadeemia korraldus-, haridus- ja atesteerimisprotsesside rakendamiseks vajalikus mahus.
2. Lõikes 1 osutatud isikuandmeid kaitstakse ja töödeldakse vastavalt kõrgetele ohutusstandarditele ja vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele, eriti andmekaitse üldmäärusele, st määrusele (EL) 2016/679 ja vastavatele õigusaktidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu teatis üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Kõigil osalejatel ja kõigil teistel isikutel, kelle isikuandmeid EITCI Instituut töötleb, on õigus nõuda oma andmete muutmist vastavalt nende tegelikule vormile, samuti nende andmete kustutamist ja töötlemise lõpetamist. Viimasel juhul on EITCI väljaantud sertifikaadiomanike jaoks isikuandmete kustutamise nõudmine väljastatud sertifikaatide tühistamine.
3. Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise ja privaatsusküsimuste kohta EITCI Instituudi veebisaitidel on vastavatel veebisaitidel avaldatud privaatsuseeskirjades.

§26

1. Osaleja tunnistab, et kõik didaktilised materjalid, mis on neile EITCA akadeemias osalemise käigus kättesaadavaks tehtud, on eranditult EITCI Instituudi või muude asjassepuutuvate üksuste intellektuaalne omand ja nende suhtes kehtib õiguskaitse vastavalt kehtivatele määrustele (sealhulgas intellektuaalomand) õigusaktid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/29/EÜ autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas). Osalejal on õigus kasutada talle kättesaadavaks tehtud materjale ja nende sisu (sealhulgas eriti didaktilisi materjale, arvutitarkvara ja eksamite sisu) eranditult iseõppimise eesmärgil ning ta ei tohi neid kolmandatele isikutele kättesaadavaks teha ilma selgesõnalise otsese teabeta. EITCI Instituudi või vastavate autoriõiguste valdajate nõusolek.
2. Lõikes 1 nimetatud sätete rikkumise korral võivad EITCI Instituut või vastavad autoriõiguse valdajad nõuda osalejalt selle rikkumisega tekitatud materiaalse või mittevaralise kahju hüvitamist.

§27

1. Sertifitseerimismenetluse algatamine ja §15 lõikes 2 nimetatud sertifikaadi (sertifikaatide) saamine eeldab nõusoleku esitamist EITCI Instituudi sertifitseerimistingimustele (edaspidi sertifitseerimisleping). Sertifitseerimislepingu tingimused on saadaval aadressil https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Osaleja allkirjastab sertifitseerimislepingu elektrooniliselt või kirjalikult. Sel juhul tuleb skaneeritud koopia saata e-postiga EITCA Akadeemia sekretariaadile. Juhul kui EITCI Instituut ei suuda ette nähtud tasumise alusel osaleja isikut kontrollida, võib EITCI Instituut nõuda kontrollimiseks osaleja isikut tõendava dokumendi (riigi isikutunnistus, pass või muu sertifikaadilepingus määratletud isikut tõendav dokument) koopiat. osaleja identiteedi ja autentsuse osas, mis on esitatud sertifitseerimislepingus.
3. Lõikes 2 nimetatud dokumendid tuleb saata kohe pärast EITCI Instituudilt osalise isikutõendamise taotluse saamist. EITCI Instituut jätab endale õiguse mitte väljastada oma sertifikaate või tühistada §-s 15 nimetatud sertifikaate, kui neil pole võimalik osaleja isikut kontrollida või kui osalise esitatud identiteet on vastuoluline. Sel juhul ei ole osalisel õigust osalustasusid täielikult või osaliselt tagasi maksta.
4. Juhul kui osaleja on sooritanud kõik nõutavad eksamid, ei suutnud nad lõikes 2 nimetatud dokumente siiski kätte anda enne 30 päeva möödumist §-s 28 nimetatud reguleeritud maksimaalse osalemise lõpetamise tähtaja lõpust ja kui osalejaga ei saa nende dokumentide kättetoimetamise kuupäeva osas kokkuleppele jõuda, EITCI Instituut jätab endale õiguse pidada oma osaluslepingust tulenevaid kohustusi täidetuks, loobudes §15 lõikes 2 nimetatud sertifikaadi väljaandmise kohustusest. Sel juhul ei ole osalisel õigust osalustasusid täielikult või osaliselt tagasi maksta.

§28

1. Reguleeritud maksimaalne valmimisperiood (osalemise maksimaalne kestus) on 12 kuud kogu EITCA Akadeemia korral ja 3 kuud iga EITC programmi kohta (mitteakadeemiast osavõtu korral), arvestatuna osaluslepingu sõlmimise hetkest kuni eduka õnnestumiseni kõigi nõutavate eksamite sooritamine.
2. Osalise põhjendatud taotlusel võib lõikes 1 nimetatud kehtivusaega pikendada, konsulteerides EITCA Akadeemia direktoriga. EITCI Instituut võib oma äranägemisel eelnimetatud tingimusi iseseisva otsusega määramata ajaks pikendada.
3. Kui osaleja ületab lõikes 1 nimetatud kestust ja selle kestuse pikendamisel ei jõuta üksmeelele, jätab EITCI Instituut õiguse osaluslepingu lõpetada. Sel juhul ei ole osalisel õigust osalustasusid täielikult või osaliselt tagasi maksta.

§29

1. Tarbijakaitset käsitlevate määruste sätete laiendamisega (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/83/EL tarbijaõiguste kohta) laieneb tarbijale osaleja (ei kohaldata ettevõtete/asutuste, samuti üksikisikute suhtes majandustegevuses, mis on nimetatud tegevuse alusel ostu sooritanud) on õigus 30 päeva jooksul pärast osaluslepingu sõlmimist kaughalduslepingu alusel sõlmitud osalusleping üles öelda ilma täieliku tagasimakseta. Tühistamiseks peaks olema vormistatud kirjalik avaldus (viidates vastavale õiguslikule alusele), mille koopia saadetakse EITCA Akadeemia sekretariaadile.
2. Tühistamisõigusest loobutakse, kui paragrahvis 15 nimetatud tegelik tõend on osaleja jaoks välja antud enne lõikes 30 nimetatud 1päevase perioodi lõppu.

VI. Lõppsätted

§30

EITCI Instituuti ei saa pidada vastutavaks EITC Sertifitseerimise ja EITCA Akadeemia programmide rakendamisel tekkivate raskuste eest EITCI Instituudist sõltumatutel põhjustel (sealhulgas tegurid, mis tulenevad osaleja ja kolmandate osapoolte tegevusest või vääramatust jõust).

§31

1. Erandjuhtudel, kui osaleja rikub käesolevaid üldtingimusi, eriti kui selgub, et osaleja ei lahendanud lõpueksamit ise, või kui ta eiras käesoleva lepingu sätteid kui need osalise T & C-d võidakse täita EITCI Instituudi osaluslepingust tulenevaid kohustusi, jätab EITCI instituut õiguse osaluslepingu üles öelda teenuse kohese lõpetamisega. Sel juhul ei ole osalisel õigust osalustasusid täielikult või osaliselt tagasi maksta.
2. Lisaks, kui selgub, et osaleja ei lahendanud lõpueksameid ise, kaalub seda asjaolu sertifitseerimisasutus/sertifitseerimisasutus, kes võib otsustada osaleja jäädavalt osaleda tulevikus oma akrediteeritud sertifitseerimisprogrammides ning tühistada kõik osalejale varem välja antud sertifikaadid. Sel juhul pole osalisel ka õigust osavõtutasusid täielikult või osaliselt tagasi maksta.

§32

Osalemisleping loetakse täidetuks pärast paragrahvis 15 nimetatud dokumentide väljaandmist osalejale või pärast osaluslepingu lõppemist vastavalt käesolevatele tingimustele või poolte vastastikusel nõusolekul. Osaleja peab siiski järgima kõiki käesolevate T&C ja sertifitseerimislepingu kohustusi, hoides oma EITCI Instituudi väljastatud sertifikaati kehtivana.

§33

1. Neid T&C ning kõiki EITCI Instituudi poolt osutatavate teenuste osutamisega mitteseotud küsimusi reguleerib Belgia seadus ja need kuuluvad Belgia kohtute ainupädevusse.
2. Pooled püüavad kõik EITCA akadeemias osalemise ja käesoleva lepingu sätete järgimisega seotud vaidlused sõbralikult lahendada vastastikusel kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei jõuta, eeldatakse EITCI instituudi peakorteri jaoks sobivate kohtuasutuste territoriaalset jurisdiktsiooni.

§34

Need T&C jõustuvad alates 1. juulist 2014 ning neid võidakse ajakohastada ja muuta, eriti osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks.